Theocritus: Theokritu eidyllia, tutesti mikra poēmata hex-kai-triakonta. Francofurti : Brubach, 1553
Content